The text below is selected, press Ctrl+C to copy to your clipboard. (⌘+C on Mac) No line numbers will be copied.
Guest
ông Moon Jae-in
By Guest on 27th April 2018 07:17:21 AM | Syntax: TEXT | Views: 62New paste | Download | Show/Hide line no. | Copy text to clipboard
  1. Lời mời ông Moon Jae-in bước qua đường biên giới của lãnh đạo Triều Tiên khiến những người chứng kiến không khỏi ngạc nhiên.  • Recent Pastes